Nederlandse versie hier >

Help by profesjonalisearing en transformaasje

Wy libje yn tiden fan transformaasje. Der gloort perspektyf foar mear persoanlike oandacht, maatwurk, minder burokrasy, mear romte foar kreativiteit en profesjonaliteit. De samenleving feroaret, ús organisaasjes feroarje. It binne roerige tiden. It is ynspirearjend en bringt tagelyk gefoelens teweeg fan ûnrêst en ûnwissigens.

De Swingel stiet graach yn de klaai mei organisaasjes, professionals, liedingjaanden of tiims om te wurkjen oan groei dy’t nedich is en transformaasje, mei supervyzje, (tiim)coaching of it lieden fan prosessen.

Aktuele tema’s binne:
Transformaasje yn it sosjaal domein en soarch
Risseltaatferantwurdlike tiims yn HBO en Thússoarch
Duorsume ynsetberens
Profesjonele- en loopbaanûntjowing

Wolle jo mear witte of in frijbliuwende ôfspraak meitsje, nim dan kontakt op mei Annie Hoekstra via info@deswingel.nl of tillefoan: 06 54 35 84 25.

De Swingel biedt

Proseslieding by feroaringsprosessen / transformaasje
Superfysje by learfragen yn it midden fan minsk, berop en wurkfjild
Coaching by fragen dy’t mei wurk of loopbaan te krijen ha
Counseling by persoanlike fraachstikken
Teamcoaching by it tawurkjen nei risseltaatferantwurdlikens

Opdrachtjowers û.o.

Zorggroep Noorderbreedte
Thuiszorg de Friese Wouden
Thuiszorg Zuidwest Friesland
NHL/Stenden
Gemeenten
Basis- en Voortgezet onderwijs
Jeugdzorg
ROC Friese Poort

Partners

Verte - Aaltsje de Jong
De Swingel wurket geregeld gear mei Verte, by foarbyld yn it yn’e mande útfieren fan tiimtrenings, loopbaanbesinningsdagen en workshops. Mar ek op it mêd fan deskundigheidsûntjowing: wy lêze tegearre fakliteratoer of gean tegearre nei in kursus.

LTC - Leefstijl Training en Coaching
LTC hiert de Swingel geregeld yn foar it útfieren fan workshops of tiimcoaching.

Kontakt opnimme

Fioringras 93
8935 BR Leeuwarden
Tillefoan: 06 54 35 84 25
E-mail: info@deswingel.nl
KvK: 01117037

Registrearre superfisor by www.lvsc.org
Lid fan it Teamrolgilde, www.cmb-teamrol.nl
Folgje de Swingel op Facebook
LinkedIn

Foar wa’t ôfwachtet swijt de spyldoaze fan it libben yn alle talen.
Sykje sels de swingel.
Dyn liet silst krije en de meldije slacht in brêge nei ferklomme herten.

Akke Wybenga